هولدینگ تجاری بیلدر تجارت توس چیست؟

 

با گسترش تجارت بين‌المللي، پيچيدگي روابط تجاري نيز افزايش پيدا کرده و نيازمند دانش تخصصي و تجربه بالاست. يکي از روش‌هاي مطمئن براي بهره مندي از فوايد تجارت بين‌الملل، همکاري با شرکت‌هاي مديريت صادرات ميباشد. شرکت‌هاي خدمات بازرگاني تاسيس شده‌اند تا با کمک آن‌ها بازرگانان، توليدکنندگان و ديگر فعالين اقتصادي بتوانند کالاي مورد نظر خود را صادر يا به داخل کشور وارد نمايند.

شرکت بازرگاني بيلدر تجارت توس حدوداً يک دهه‌ي پيش فعاليت خود در زمينه تجارت بين الملل با تمرکز بر روي زعفران آغاز کرده است. اما از اواسط دهه نود شمسي با توجه به نيازهاي کشور و شرايط جهاني تجارت مسير فعاليت‌هاي شرکت تغيير کرده و به سوي ارائه خدمات بازرگاني متمايل شده است. و در حال حاضر به اطلاع مي‌رساند ،افزون‌بر صادرات گسترده زعفران تحت برند زعفران طباطبایی به اقصي نقاط جهان،شرکت بازرگاني بيلدر تجارت توس آماده‌ همکاري با شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي در حوزه صادرات و واردات مي‌باشد.

يکي از چالش‌هاي هميشگي تجار و بنگاه‌هاي اقتصادي حضور مستقيم در بازار کشور هدف بوده و هست. مذاکره با طرف‌هاي غيرايراني، عقد قرارداد، تحويل و ترخيص کالا و ديگر حلقه‌هاي اين زنجيره از جمله مهم‌ترين عواملیست که ضرورت حضور در کشورهاي ديگر را رقم مي‌زند.

شرکت بازرگاني بيلدر تجارت توس با تأسيس نمايندگي در نقاط مختلف جهان تلاش کرده تا اين دغدغه را براي خويش و ديگر علاقه‌مندان تجارت بين‌الملل به حداقل برساند. اين مجموعه‌ جوان و متخصص تا به امروز موفق به حضور مستقيم در کشورهاي ايتاليا، هند، امارات و افغانستان شده است. پرواضح است هرکدام از اين کشورها دريچه‌اي براي دسترسي آسان به منطقه‌اي از جهان هستند. اما تعامل و حضور مستقيم بيلدر تجارت توس در ديگر کشورها به همين جا ختم نمي‌شود. شرکاي تجاري اين شرکت در کشورهاي چين و کويت نيز فضا را براي تعامل اقتصادي فراهم مي‌سازند.

 

 

کریدور بازرگانی خارجی

کريدور بازرگاني خارجي بيلدر تجارت توس يک واﺳﻄﻪ تجاري اﺳﺖ ﺑﺮاي ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي جهت ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت. همچنين اين آمادگي را نيز دارد تا براي کمک به توليدکنندگان و تسهيل واردات مواد اوليه خدمات متنوعي ارائه دهد. اﯾﻦ کريدور ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎليت‌هاي ﺻﺎدراﺗﯽ يا وارداتي ﺑﻨﮕﺎه‌هاي اﻗﺘﺼﺎدي علي الخصوص ﺑﻨﮕﺎه‌هاي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را ﺑه عهده بگيرد. و با ارائه خدمات emc2 همراه ديگر فعالان اقتصادي کشور باشد

از آن‌جا که يکي از دغدغه‌هاي دائم بنگاه‌هاي اقتصادي براي حضور در بازارهاي خارجي عدم تعهد واسطه‌ها و شرکت‌هاي بازرگاني نامعتبر بوده، بازرگاني بيلدر تجارت توس به دنبال رفع اين دغدغهراهکارهاي متونعي ارايه ميکند:

1) ﺗﻌﻬﺪ در ﻗﺒﺎل ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن. چنين تعهدي اساساً ﻣﺎﻫﯿﺖ اين مجموعه‌ مي‌باشد که باعث تمايز از ﺳﺎﯾﺮ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري نيز هست.

2) ﺗﻌﻬﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﻘﺎء ارزش اﻓﺰوده محصولات و خدمات شما. اين شرکت بازرگاني بر آن است تا بکوشد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻏﯿﺮ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را هم ﭘﻮﺷﺶ دهد.

3) تعهد ﭘﺮدازش و يافتن ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ و البته اﯾﺠﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ يا ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ديگر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ نفع ﺑﻨﮕﺎه‌هاي اقتصادي ايراني.

 خدمات کریدور

1) اين مجموعه تجاري مي‌تواند مانند ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ براي شما در کشور مقصدتان عمل نمايد. يعني با حضور در ﺑﺎزار ﻫﺪف ومذاکره با مشتريان خارجي  شما، در کنار شما خواهد بود تا بتوانيد محصولات‌تان را با نام و برند خودتان در هر گوشه‌اي جهان عرضه کنيد.

عقد قرار داد با طرف هاي تجاري خارجي ميتواند ريسک صادرکنندگان را در برخورد با شرکتهاي تازه کار بسيار کمتر کند و ريسک تجار به شدت کاهش ميابد

2) در مدلي ديگر شرکت بيلدر تجارت توس مي‌تواند مانند ﯾﮏ ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه اﻧﺤﺼﺎري و ﯾﺎ ﻏﯿﺮاﻧﺤﺼﺎري ﻋﻤﻞ کرده و با توجه به ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﮐﺎﻧﺎل‌هاي ﺗﻮزﯾﻊ، ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﺎدراﺗﯽ، ﻗﯿﻤﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده و ﺷﺮﮐت‌هاي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه نيز بهتر است از آن ﺗﺒﻌﯿﺖ کنند، در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه رﯾﺴﮏ اتفاقاتي مانند ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل را بسيار کاهش ميدهد.

3) ارائه خدمات شخص ثالث در خصوص قراردادهايي که به شخصيت حقوقي غير ايراني نياز دارند.

4) انجام ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺎزار ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﻫﺪف

5) ﺗﻌﯿﯿﻦ وﯾﮋگي هاي ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزار ﻫﺪف

6) ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﺮ و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ

7) ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮاي ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم

8) آﻣﻮزش ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص.

9) اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

10) ﺗﻬﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﺧﺬ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، اراﺋﻪ اﻟﺰاﻣﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد تعيين برند و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺤﺼﻮل ﺻﺎدراﺗﯽ

11) ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ، ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و …

12) اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮاي ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري محصولات، کالا يا خدمات

13) اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺒﺎرداري در ﺑﺎزار ﻫﺪف

14) ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

15) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ ﭘﺮداخت‌ها و ﺗﻌﻬﺪات ﻃﺮﻓﯿﻦ
خدمات اعتبار اسنادي

از ديگر خدمات شرکت بيلدر تجارت توس مي‌توان به تعامل اقتصادي از طريق اعتبار اسنادي (Letter of Credit) اشاره کرد. با توجه به بسترسازي‌هاي انجام شده توسط اين شرکت مي‌توان با حداقل مخاطره ممکن با ديگر کشورها و بانک‌هاي غيرايراني معامله نمود.

مزیت های استفاده از زیر ساخت موجود

شايان ذکر است کريدور بازرگاني خارجي بيلدر تجارت توس ﺷﺮکتي ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ مي‌تواند مانند ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺻﺎدراﺗﯽ يا يک دپارتمان مديريت زنجيره تامين واردات ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎه‌ها ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ. طبيعي است که اين ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ از اﯾﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار ﺳﻮد ﺑﺮده و ﺣﺎﺻﻞ آن ﺑﺮاي ﮐﺸﻮر نيز ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ در کنار مديريت بهينه زنجيره تامين و واردات ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.